ประกาศข่าว กรม ทพ.43เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปและทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเป็นอาสาสมัครทหารพราน(ชาย)
ไม่จำกัดจำนวน โดยยื่นหลักฐานการรับสมัคร ได้ตั้งแต่วันนี้ - 1 ต.ค. 56 เป็นต้นไป
- สถานที่รับสมัคร ค่ายอิงคยุทธบริหาร กรมทหารพรานที่ 43 ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี


เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปและทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเป็นอาสาสมัครทหารพราน(ชาย)
ไม่จำกัดจำนวน โดยยื่นหลักฐานการรับสมัคร ได้ตั้งแต่วันนี้ - 1 ต.ค. 56 เป็นต้นไป
- สถานที่รับสมัคร ค่ายอิงคยุทธบริหาร กรมทหารพรานที่ 43 ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
คุณสมบัติ (ไม่ขัดต่อ พรบ. รับราชการทหาร)
รายละเอียด
1. กรณีเป็นทหารกองหนุน หรือ บุคคลที่ผ่านการตรวจเลือกทหาร อายุตั้งแต่ 21 ปี -ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
- มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรงไม่เป็นโรคขัดต่อการรับราชการทหาร
- มีความรู้สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป
2. เอกสารประกอบการรับสมัคร (อย่างละ 2 ชุด)
2.1 ใบสมัครผู้อาสาสมัคร (ติดรูปถ่าย)
2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้สมัคร,บิดา,มารดา)
2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ผู้สมัคร)
2.4 สำเนาวุฒิการศึกษา
2.5 กรณีทหารกองประจำการปลดเป็นทหารกองหนุน สำเนาสมุดประจำตัวทหารกองหนุน
      ประเภทที่ 1(แบบสด.8)
2.6 กรณีบุคคลพลเรือนที่ผ่านการตรวจเลือกทหาร สำเนาใบรับรองผลการตรวจเลือก (แบบ สด.43)
2.7 กรณีบุคคลพลเรือนที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกทหาร (อายุ 18 ปีบริบูรณ์ 20 ปี) สำเนาใบสำคัญ 
     (แบบ สด.9)
2.8 ใบรับรองแพทย์ (โรงพยาบาลค่ายทหาร หรือ โรงพยาบาลของรัฐ)
2.9 รูปถ่าย ขนาด 3x4 ซ.ม. จำนวน 4 รูป


************************************
รายละเอียด» http://www.งานราชการเปิดสอบวันนี้.com/?p=3618
งานราชการ กองทัพบก เปิดสอบ นายทหารสัญญาบัตร 2556 
ตำแหน่งที่เปิดบรรจุ
เปิดบรรจุ 71 อัตรา ในคุณวุฒิปริญญา-สาขา-ทาง ตามตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ (ตามผนวก ก.)
  • ระดับปริญญาตรี 68 อัตรา
  • ระดับปริญญาโท 2 อัตรา
  • ระดับปริญญาโท/เอก 1 อัตรา
​ประเภทบุคคลที่จะรับสมัครสอบ
  • บุคคลพลเรือนชายหรือหญิง
  • ทหารกองหนุน
  • นายทหารประทวน สังกัดกองทัพบก
กลุ่มสอบที่รับสมัคร
กลุ่มสอบที่ 1 วิศวกรรมศาสตร์
กลุ่มสอบที่ 2 วิทยาศาสตร์
กลุ่มสอบที่ 3  ศิลปศาสตร์
กลุ่มสอบที่ 4 การเงินการบัญชี
กลุ่มสอบที่ 5 ศาสนศาสตร์
จำหน่ายสมุดคำแนะนำ – ตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๑ ก.พ. ๕๖ – วันพุธที่ ๒๗ ก.พ.๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น (เว้นวันหยุดราชการ)
- สถานที่ กองสนับสนุนการฝึกศึกษา กรมยุทธศึกษาทหารบก
- ราคาชุดละ ๑๕๐ บำท ( หนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน )
วันรับสมัครสอบ – ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ก.พ.๕๖ – วันอังคารที่ ๕ มี.ค.๕๖ เวลำ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
(พร้อมจำหน่ายใบสมัคร) (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
- สถานที่ ห้องประชุมวิชิตสรการ กรมยุทธศึกษาทหารบก
- ค่าสมัครสอบ ๑๐๐ บาท ( หนึ่งร้อยบาทถ้วน )
สอบรอบแรก วันที่ 23 มี.ค. 56 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ 3 และ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประกาศผลสอบรอบแรก วันที่ 11 เม.ย. 56
สอบรอบสองวันที่ 17,18,19,24,25 เม.ย. 56
ตรวจโรค 17 เม.ย. 56
ทดสอบด้านจิตเวช 18 เม.ย. 56
ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 19 เม.ย. 56
ทดสอบความรู้ทางด้านวิชาเฉพาะตามคุณวุฒิตามตำแหน่ง (เชิงลึก) วันที่ 24 เม.ย. 56
ทดสอบด้านบุคลิกภาพโดยการสัมภาษณ์ปากเปล่า 28 เม.ย.56
ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย 28 พ.ค. 56

อ้างอิง  เว็บไซร์ทหารบก
ประกาศรับสมัคร : คลิกที่นี่

ลิงค์ย่อ: http://j.mp/Wz0cDg

************************************

รับสมัครพลเรือนเป็นนายสิบ ทหารบกประจำปี 2556

************************************

************************************


ปิดกำหนดการรับสมัคร กรม ทพ.43


วันนี้ 1 พ.ย. - 15 ธ.ค. 55 ..   เปิดรับสมัครพลเรือน,ทหารกองหนุนเป็น อส.ทพ.   

วันที่  18 ธ.ค. 55 เวลา 07.30 น. .. ทำการทดสอบร่างกายคัดเลือกเป็น อส.ทพ.

วันที่ 5 ม.ค. 56 - วันที่ 20 ก.พ. 56 .. เข้ารับการฝึกหลักสูตรทหารพรานใหม่รุ่นที่ 1//2556 ณ กรม ทพ.43 (ค่ายอิงคยุทธบริหาร) ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

*** หมายเหตุ มีการตรวจสอบสารเสพติดและประวัติการก่อคดีอาชญากรรม หากมีประวัติหรือตรวจสอบพบสารเสพติด หน่วยจะไม่รับการทดสอบในขั้นต่อไป***

************************************


เป็นทหารพรานใหม่ของกรมทหารพรานที่ ๔๓ ขั้นตอนการรับสมัคร,รายงานตัว,ทดสอบร่างกาย 

ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
กรมทหารพรานที่ 43 
รับสมัครทหารพรานปี 2555 โดยทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกายดังนี้

พลเรือนหญิง : รายงานตัว,ทำการทดสอบร่างกาย 3 สถานี (ดันพื้น,ลุกนั่ง,วิ่ง 2 กิโลเมตร) และ สอบสัมภาษณ์
พลเรือนชาย : รายงานตัว,ตรวจสอบสารเสพติด,ทำการทำการทดสอบร่างกาย 3 สถานี 
(ดันพื้น,ลุกนั่ง,วิ่ง 2 กิโลเมตร) และ สอบสัมภาษณ์

ข้อพึ่งระวัง : สอบคัดเลือกด้วยความสามารถของแต่ละบุคคลเพื่อเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและสามารถรับใช้ชาติได้ กรม ทพ.43ไม่มีนโยบายเรียกร้องเงินทองจากผู้สมัคร หากมีหรือพบเห็นการเรียกรับเงินให้แจ้งได้ที่ กรม ทพ.43 (โทรศัพท์ 073 - 357460) ได้ทันที
กรมทหารพรานที่ 43 เปิดรับสมัครทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ ค่ายอิงคยุทธบริหาร จ.ปัตตานีเปิดรับสมัครทหารพรานใหม่ วันนี้ - 15 ธันวาคม 2555 (จำนวนจำกัด)
(120 อัตรา)

http://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/374002_383337645032208_1607809200_n.jpg
คุณสมบัติสมัครทหารพราน กรมทหารพรานที่43

ผู้ที่สมัครทหารพรานกรมทหารพรานที่ 43 ให้อ่านคุณสมบัติการรับสมัครให้ถูกต้องและเข้าใจก่อนที่จะมาสมัครที่กรมทหารพรานที่ 43 รายละเอียดตามเอกสารฉบับนี้
ไม่มีความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม